Godło     

Motylki - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE  NA MIESIĄC LUTY

  1. Zimowe zabawy
  2. Baśnie, bajki, bajeczki
  3. Muzyka wokół nas
  4. Nie jesteśmy sami w kosmosie

Piosenka ,,Każdy chciałby być odkrywcą” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

Znam już dobrze kraj nasz, Polskę,

miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach –

zwiedziłem Europę.

Ref: Chcę poznać teraz cały świat:

         kontynenty, morza, oceany.

         A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

         Rakietą w kosmos polecę.

Znam też inne kontynenty:

Azję i Afrykę,

a niedługo także zwiedzę

ogromną Amerykę.

Ref: Chcę ……..

Będę pływał wielkim statkiem,

latał samolotem,

podróżował autokarem

i jeździł autostopem.

Ref: Chcę ……..

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny

- zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent

- poszerzenie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego

- aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek, zachęcanie do samodzielnego układania zagadek

2. Zwierzęta naszych pól i lasów

- wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

- rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej

- wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu i w lesie

3. Marcowa pogoda

- poznanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka

- kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

4. Wiosenne przebudzenie

- poznanie właściwości ziemi i piasku

- rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki)

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

- przybliżenie efektu odbicia i symetrii

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

  1. RÓŻNOBARWNE MOTYLE

           - poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu

           - poznanie rodzajów niepełnosprawności i roli zmysłów w życiu człowieka

           - akceptowanie inności, zapobieganie odrzuceniu przez grupę

           - uwrażliwianie na przeżycia emocjonalne, budowanie poczucia własnej wartości

           - pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym

  1. PRACA ROLNIKA

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

            - budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin

- rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody

- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów

- zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba

  1. WIELKANOC

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

- kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

- rozwijanie umiejętności składania życzeń.

- doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

- wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

  1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

            - wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

            - wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

             - poznanie sposobów wykorzystania prądu.

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc maj
1. Moja ojczyzna
- utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu
oraz poczucia szacunku do symboli narodowych
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
- wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc
 
2.Dbamy o przyrodę
- kształtowanie świadomości ekologicznej
- rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
- poznanie zasad szanowanie przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania
 
3. Wiosna na wsi
- wzbogacenie wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi
- utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i małych)
- rozwijanie umiejętności opisywanie wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników
 
4. Święto rodziców
- uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka
- wyjaśnienie roli matki, ojca w rodzinie, kształtowanie uczucia przywiązania do rodziców
- wzmocnienie i zaciśnięcie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami
 
5. Dzień dziecka ,,Konwencja o prawach dziecka- UNICEF" -projekt
- uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie
- kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć
- poszerzenie słownika o pojęcia praw i obowiązkówProjekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne