Godło     

Piraci - plan pracy

 

 

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Grupa "PIRACI" pracuje:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.8.00-18.00

Dzieci prosimy przyprowadzać do godz. 8.30

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC  LUTY

1.Zimowe mistrzostwa sportowe

2. Kim będę, gdy dorosnę?

3. W dawnych czasach 

4. Wynalazki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC                                        

1.Baśnie, bajki, legendy.

- zachęcanie do poznawania baśni i legend

- rozwijanie fantazji i wyobraźni

- rozwijanie umiejętności teatralnych

2.W marcu jak w garncu.

- rozbudzanie ciekawości badawczej

- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody

- kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.

3.Witaj, wiosno!.

- utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.

- wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.

 - wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.

4.Porządki w ogrodzie.   

 - rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej

 - kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby

 - rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

  1. RÓŻNOBARWNE MOTYLE

           - poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu

           - poznanie rodzajów niepełnosprawności i roli zmysłów w życiu człowieka

           - akceptowanie inności, zapobieganie odrzuceniu przez grupę

           - uwrażliwianie na przeżycia emocjonalne, budowanie poczucia własnej wartości

           - pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym

  1. PRACA ROLNIKA

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

            - budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin

- rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody

- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów

- zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba

  1. WIELKANOC

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

- kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

- rozwijanie umiejętności składania życzeń.

- doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

- wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

  1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

            - wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

            - wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

             - poznanie sposobów wykorzystania prądu.

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

POLSKA TO MÓJ DOM

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.

 - Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.

- Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.

- Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

- Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

- Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

- Kształtowanie świadomości ekologicznej

PRACA ROLNIKA

- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.

- Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

 - Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.

- Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.

ŚWIĘTO MAMY I TATY

- Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.

- Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

- Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.

- Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

DZIEŃ DZIECKA, "KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA - UNICEF"- PROJEKT

- Poszerzanie słonika o pojęcia praw i obowiązków.

- Uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.

- Nauka współdziałania i  współpracy w grupie.

- Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC  CZERWIEC

  1. Wrażenia i uczucia

   -  kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych  emocji i uczuć,

         -  doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych,

         -  wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością,

   -  rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem,

   -  zachęcanie do zwracania się o pomoc do innych,

         -   odczuwanie radości ze wspólnej zabawy w grupie, 

         -  kształtowanie ekspresji ruchowej

        2.  Zwierzęta duże i małe

           -  poszerzenie wiedzy  na temat  dzikich zwierzętach żyjących w Polsce, 

           -  rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta oraz cech

              wspólnych,

           -  zapoznanie  z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach

               ze zwierzętami spotkanymi w lesie,

           -  rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze,

           -  rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie

3.  Lato

-  dostrzeganie zmian zachodzących  w przyrodzie latem,

-  określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla lata,

-  zapoznanie z zasadami zachowania się w czasie upalnego dnia i burzy,

-   zapoznanie dzieci z roślinami leczniczymi,

-  rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy w grupie

4.  Wakacje

            -  rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających  

               się wakacji,

           -  zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych,

               oraz zachowania się w lesie, w polu i na  wycieczkach,

            -  zapoznanie  z zasadami bezpiecznego postępowania w przypadku

                zgubienia się,

             -  rozpoznawanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jeziora, wieś

                i podawanie ich nazw,

             -  zapoznanie ze zwyczajem wysyłania listów i kartek pocztowych z wakacji

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne