Godło     

Delfinki - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

1. Zimowe mistrzostwa sportowe

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

- zabawy matematyczne- liczymy

- ćwiczenia zręcznościowe i zwinnościowe

2. W dawnych czasach

- rozwijanie ciekawosci poznawczej i ekspresji plastycznej ( malowanie dużych powierzchni)

- poznanie fizycznych właściwości węgla ( rysowanie nim), soli ( doświadczenie sól-woda)

3. Baśnie, bajki, legendy

- rozwijanie zainteresowania książką, zapoznanie z zasadami korzystania z książek

- odróżnianie dobra i zła

- rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej - odgrywanie ról

4.  Kim będę jak dorosnę

- WARSZTATY MYDLARSKIE  25.02.2019r.

 - poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców

- kucharz, krawiec,malarz,murarz ( poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonania pracy),

- nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami: dłuższy, krótszy, porównywanie poprzez odmierzanie

- zabawy konstrukcyjne - budujemy domy

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

1. W marcu, jak w garncu  (Dzień Kredki)

- zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu

- uświadomienie znaczenia troski o własne zdrowie ( ubiór wiosną)

- jak powstaje deszcz - eksperymenty z wodą

- posługiwanie sie nazwami zjawisk atmosferycznych - deszcz, wiatr, słońce,śnieg, grad

- kształtowanie dużej motoryki - ćwiczenia

2.Kreatywny kuferek Małego Misia

tworzenie prac plastycznych z niekonwencjonalnych materiałów

- muzykowanie z wykorzystaniem prostych instrumentów

- rozbudzanie zainteresowań teatrem

- rozwijanie kompetencji matematycznej, przez gry matematyczne

- usprawnianie ręki wiodącej w zabawch plastycznych i sensorycznych

3.Witaj wiosno

- dostrzeganie w otoczeniu pierwszych oznak wiosny

- rozpoznawanie ptaków po ich głosie ( skowronek, bocian, jaskółka)

- poznanie wiosennych kwiatów ( krokus, tulipan, hiacynt)

- ćwiczenie umiejętności posługiwania sie nożyczkami

- wdrażanie do zdrowego stylu życia przez ruch i właściwe odżywianie

- wzbogacenie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych - topienie Marzanny

4. Zwierzeta na wiejskim podwórku

- rozpoznawanie i podawaniw nazw zwierząt z wiejskiego podwórka

- ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa

- kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i  małych

- doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku,utrzymywania równowagi

Piosenka 

"Przyszedł nocą miś"

(H. Bechlerowa)

I.

Bałwanki drogą szły,

bałwanków było trzy.

Płakały narzekały,

łzy z oczu ocierały. 

II.

Ach, czas nam w drogę czas,

już wiosna goni nas.

Choć się uśmiecha ładnie,

kożuszki nam ukradnie. 

III.

I przyszedł nocą dziś

puszysty, biały miś.

I zabrał trzy bałwanki

na wielkie srebrne sanki. 

I w taki kraj je wiózł,

gdzie śnieg, i wiatr i mróz,

Gdzie sroga zima biała

ma z lodu srebrny pałac.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

  1. RÓŻNOBARWNE MOTYLE

           - poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu

           - poznanie rodzajów niepełnosprawności i roli zmysłów w życiu człowieka

           - akceptowanie inności, zapobieganie odrzuceniu przez grupę

           - uwrażliwianie na przeżycia emocjonalne, budowanie poczucia własnej wartości

           - pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym

  1. PRACA ROLNIKA

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

            - budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin

- rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody

- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów

- zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba

  1. WIELKANOC

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

- kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

- rozwijanie umiejętności składania życzeń.

- doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

- wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

  1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

            - wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

            - wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

             - poznanie sposobów wykorzystania prądu.

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

1. POLSKA MÓJ DOM

- kształtowanie przynależności narodowej 

- doskonalenie umięjętności w liczeniu, zabawy mozaiką geometryczną

            - utrwalenie symboli Polski

            2. W KRAINIE MUZYKI 

            - reagowanie ruchem na zmiany tempa w muzyce

           - rozróżnianie dżwięków ( cichych i głośnych)

            3. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

           - wdrażanie do utrzymania porzadku w swoim otoczeniu

           - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę

           - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie

           - segregacja śmieci, rozróżnianie kolorów pojemników na odpady

            4. ŚWIĘTO MAMY I TATY

            - dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka

           - swobodne wypowiedzi na temat swoich rodziców

           - podawanie nazw członków rodziny

           5.DZIEŃ DZIECKA, "KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA - UNICEF"- PROJEKT

            - Poszerzanie słonika o pojęcia praw i obowiązków.

            - Uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.

            - Nauka współdziałania i  współpracy w grupie.

            - Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

  ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

- poszerzenie wiedzy na temat zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, sarna, lis, zając

- rozpoznawanie i nzaywanie zwierząt mieszkajacych w ZOO

- zwyczaje papugi 

- zasady bezpieczeństwa w sytuacji, spotaknia obcego zwierzęcia

TAJEMNICE KSIĄŻEK

- poznanie procesu produkcji papieru

- wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów związanych z powstawaniem książek

- praca bibliotekarza

LATO

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

- poznanie zjawisk atmosferycznych; burza, 

- usprawnianie motoryki małej przez zabawy plastyczne

WAKACJE

- rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morza, gór, jezior

- krajobraz morski - co można robić nad morzem

- zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

- krajobraz górski

- plany wakacyjne mojej rodziny

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne