Godło     

Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim

Przedszkole powstało 1 listopada 1991 roku przez adaptację pomieszczeń Żłobka Miejskiego. Obecnie w naszym przedszkolu w 8 grupach wiekowych jest łącznie 202 dzieci w tym 22 dzieci niepełnosprawnych. W 1996 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i przy dużym wsparciu Fundacji "Dajmy szansę" utworzono w placówce jedyny w powiecie mińskim oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych. Oddział przeznaczony jest dla dzieci:

 • w wieku od 3 do 10-go roku życia;
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • z zaburzeniami narządów ruchu;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • z autyzmem.

Dzieci niepełnosprawne mają do swojej dyspozycji salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt do rehabilitacji, salę do terapii polisensorycznej oraz integracji sensorycznej, pomieszczenie do hydroterapii, oraz salkę do spożywania posiłków.

Opiekę nad dwanaściorgiem dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego sprawują poza pedagogami specjalnymi, psycholog, logopeda, rehabilitant i fizjoterapeuta. Zajęcia edukacyjne dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci są prowadzone na podstawie programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli pracujących z dziećmi w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Każde dziecko uczęszczające do oddziału objęte jest kompleksową terapią prowadzoną przez specjalistów w zakresie różnych sfer rozwojowych na przykład rozwój społeczno – emocjonalny oraz postępy w samoobsłudze stymulowane są przez pedagogów specjalnych na zajęciach grupowych. Pedagodzy pracują następującymi metodami:

 • ośrodków pracy M. Grzegorzewskiej,
 • „Porannego kręgu”,
 • „Świadomości, dotyku i komunikacji” Ch. Knilla,
 • „Ruchu rozwijającego” W. Scherborne”,
 • integracji sensorycznej J. Ayres,
 • integracji odruchów niemowlęcych S. Masgutowej,

Wprowadzamy też elementy wielu innych metod, takich jak np.: „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, globalnego czytania G. Domana, P. Denisona czy „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Stymulacja rozwoju mowy i języka, prowadzona jest przez logopedów, wykorzystujących alternatywne metody komunikacji, na zajęciach indywidualnych oraz grupowych zajęciach logo-rytmicznych.

O rozwój poznawczy i rozwój funkcji percepcyjno – motorycznych dzieci dbają psycholodzy, stosując różnorodne formy oddziaływań, min: stymulację polisensoryczną.

Rehabilitanci czuwają nad prawidłowym rozwojem ruchowym, wykorzystując m.in.:

 • hydroterapię,
 • metodę NDT Bobath,
 • metodę Prioprioceptywnego Oddziaływania PNF.

Aby dać naszym podopiecznym możliwość wspólnego poznawania świata kilka razy w ciągu roku szkolnego staramy się zabierać je na dalsze wycieczki. Odwiedziliśmy warszawskie ZOO i pobliskie gospodarstwa agroturystyczne, gdzie braliśmy udział w „żywych lekcjach przyrody”, obserwując, dotykając i karmiąc zwierzęta gospodarskie. Braliśmy udział w zajęciach hipoterapii w kilku okolicznych stadninach. Dajemy dzieciom możliwość nauki poprzez zabawę w ogólnodostępnych salach zabaw.
Poza oddziałem specjalnym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają do dwóch grup integracyjnych: 4 i 6 -latków . Proces integracji w tych grupach przebiega bardzo dobrze. Dzieci świetnie się czują w swoim towarzystwie , dostrzegają i szanują potrzeby innych i akceptują swą odmienność .Pedagodzy pracujący w tych grupach stwarzają dzieciom warunki do rozwoju na miarę swoich możliwości, dzięki czemu dają im szansę osiągania sukcesów. Nasi podopieczni korzystają również z indywidualnych zajęć specjalistycznych zgodnie z indywidualnymi planami edukacyjno-terapeutycznymi.

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych w naszym przedszkolu.( Dzień Misia, Andrzejki i Katarzynki, Dzień Babci i Dziadka, Festyny Rodzinne, Dni Ziemi, akcje ekologiczne, projekty edukacyjne w ramach Akademii Zdrowego Przedszkolaka, koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne). Biorą czynny udział w poza przedszkolnych wydarzeniach kulturalnych. ( Wieczór Integracji, konkurs "Tęczowe nutki" i inne) oraz w imprezach organizowanych w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i wolontariatem z mińskich szkół ( Mikołajki Integracyjne czy warsztaty pod tytułem "Zrobione z niczego") Często i chętnie uczestniczą w wycieczkach: do teatru, Centrum Nauki "Kopernik", do piekarni, biblioteki miejskiej, manufaktury cukierków, gospodarstw agroturystycznych.

Nasza placówka od 2010 roku prowadzi też jako jedyna w mieście zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Działaniami tymi objętych jest 26 dzieci, w tym 9 z naszego przedszkola i 17 spoza naszej placówki. Dzieci te przyjmowane są na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania i zgodnie z nimi korzystają z terepii pedagogicznej, surdopedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej i integracji sensorycznej.
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne